Sunday, August 4, 2019

சௌராஷ்ட்ரி பா4ஷாம் அவ்வையார்கே3 ஆத்திசூடி3
                                                                     ஆத்திசூடி3 ...

சௌராஷ்ட்ரி பா4ஷாம் அவ்வையார்கே3 ஆத்திசூடி3

1. அறம் செய விரும்பு   – த4ர்மும் இச்சா போட்3
2. ஆறுவது சினம்   – ராக்3 தள்ளே
3. இயல்வது கரவேல்  - ஹாது தகே3 தா3ன் தே3
4. ஈவது விலக்கேல்  – பரோப3காரம் கேர்
5. உடையது விளம்பேல்  - விஸ்வாஸ் தொடு3ங்கோ3
6. ஊக்கமது கைவிடேல்  - உத்சாகம் ஸொடு3ங்கோ3
7. எண் எழுத்து இகழேல்  - படனம் கா3ளுங்கோ3
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி  – கோ3 காஸ் நீசம்
9. ஐயம் இட்டு உண்  – தீ3டி3 கா2
10. ஒப்புரவு ஒழுகு  - உச்ச வாட் சால்
11. ஓதுவது ஒழியேல் - படிலே ர்ரஹா
12. ஒளவியம் பேசேல்  – பஸ்கட்3 நாவ் நொக்கோ
13. அகம் சுருக்கேல்  – க2ள்ளேத்தே தீ3டே3
14. கண்டொன்று சொல்லேல்  - மற்சி வத்த கெருங்கோ3
15. ஙப் போல் வளை  – ஸொடி3 தீ3 ஜா
16. சனி நீராடு  - நித்து ஸ்நான் கேர்
17. ஞயம்பட உரை  – கு3ள்ளேக3ன் ஸங்கி3
18. இடம்பட வீடு எடேல்  - உத்தமுக் தா2ம் தே3
19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு - மொன்னுபோன் ஜன்லி செங்கி3
20. தந்தை தாய்ப் பேண்  - மாய் பா3ப் ரட்ச்சாட்3
21. நன்றி மறவேல் - உபகார் விஸ்ரள்ளுங்கோ3
22. பருவத்தே பயிர் செய்  - ருதும் பிக்காட்3
23. மண் பறித்து உண்ணேல்  – பு4ய் சொர்நி நொக்கோ
24. இயல்பு அலாதன செய்யேல்  - குயுக்தி நொக்கோ
25. அரவம் ஆட்டேல்  - ஸாப் ஸெர கெ2ளுங்கோ3
26. இலவம் பஞ்சில் துயில்  - கபுஸ் தல்பாம் நிஞ்ஜி
27. வஞ்சகம் பேசேல்  - வஞ்சன கெருங்கோ3
28. அழகு அலாதன செய்யேல் - ஹோநாத்தே கெருங்கோ3
29. இளமையில் கல் – ந;ன்னபோனுர் ஸிக்கி
30. அரனை மறவேல் – தே3வுக் விஸ்ரள்ளுங்கோ3
31. அனந்தல் ஆடேல் - வேனி ஹோங்கு3 ஹோன
32. கடிவது மற - விஸி பொட்3லே ர்ரஹோவுங்கோ3
33. காப்பது விரதம் - ரட்சண வெக3த்
34. கிழமைப்பட வாழ்  - தூ4ர் பிர்ஜேன் கேர்
35. கீழ்மை அகற்று - நீச்சுனுக் தூ3ர் ர்ராஹா
36. குணமது கைவிடேல் - அஸ்கியே பிரஜேந் கெர்லே
37. கூடிப் பிரியேல் – செங்கு3னுக் ஹீன் கெருங்கோ3
38. கெடுப்பது ஒழி - நஸ்நம் ஹிப்பா3ட்3
39. கேள்வி முயல் - புஸ்கினீம் ஸிக்கிலே
40. கைவினை கரவேல் – பு3த்3தீ3க் ஜ2கு3ங்கோ3
41. கொள்ளை விரும்பேல் – கொ4டோ கெருங்கோ3
42. கோதாட்டு ஒழி - தர்ம விரோத் சோட்3
43. கெளவை அகற்று - ஹகுர் ஸங்குங்கோ3
44. சக்கர நெறி நில் - ஸ்தான விதி4 பாலன கேர்
45. சான்றோர் இனத்து இரு - விப்ரான் செர ர்ராஹா
46. சித்திரம் பேசேல் - சிந்தன ஹீன் வது3ங்கோ3
47. சீர்மை மறவேல் – தா4ர்மிகம் விஸ்ரள்ளுங்கோ3
48. சுளிக்கச் சொல்லேல் - பாவன தொடுங்கோ3
49. சூது விரும்பேல் - சூது நொக்கோ3
50. செய்வன திருந்தச் செய் – ரீதக3 கேர்
51. சேரிடம் அறிந்து சேர்  – யோகி3த களைலி ஸெங்கி3லே
52. சையெனத் திரியேல் - அவமான ஜிதரப் நொக்கோ
53. சொற் சோர்வு படேல் - வத்தாம் அல்மட நொக்கோ
54. சோம்பித் திரியேல் - மந்தம்க ரஹோவுங்கோ3
55. தக்கோன் எனத் திரி – தகே3த்தென மெனி ர்ரஹா
56. தானமது விரும்பு  – தா3ன் இச்சா போட்3
57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் – விஷ்ணுக்3 தா3ஸ்க ர்ராஹா
58. தீவினை அகற்று - பாப் கெருங்கோ3
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் – து3க்குக் பொ3வுங்கோ3
60. தூக்கி வினை செய் – பு3த்3தி4பூர்வக3 காம் கேர்
61. தெய்வம் இகழேல் – தே3வுக் நிந்த3ன நொக்கோ
62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் – கா3முக் தெ3ஸி ஜீவ்
63. தையல் சொல் கேளேல் - மட்டு பு3த்3தீ4ன் வத்த ஐகு3ங்கோ3
64. தொன்மை மறவேல் - பூர்வ கியாதி3 விஸ்ரள்ளுங்கோ3
65. தோற்பன தொடரேல் - அஜயம் ஹாத் தெ4ருங்கோ3
66. நன்மை கடைப்பிடி  - ஹிதம் பாலன கேர்
67. நாடு ஒப்பன செய் - தேஷுக் யதே3ஷ்டம் கேர்
68. நிலையில் பிரியேல் – சொக்கட்3 கேட்3 ஸொடு3ங்கோ3
69. நீர் விளையாடேல் - பனி பு2ட்டாம் ஜொவுங்கோ3
70. நுண்மை நுகரேல்  - தீனி வேநி நொக்கோ
71. நூல் பல கல் - புஸ்தவுன் படங் கேர்
72. நெற்பயிர் விளைவு செய்  – தா3ன்யம் பிக்காட்3
73. நேர்பட ஒழுகு - சொக்கட் வட்3கெம் ர்ராஹா
74. நைவினை நணுகேல் - நஸிநீம் ஜொவுங்கோ3
75. நொய்ய உரையேல்  – ஹத்3து3க3 ஸங்குங்கோ3
76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் – வியாதீ3க் அவட்லுங்கோ3
77. பழிப்பன பகரேல் - மோஸ் வத்த கெருங்கோ3
78. பாம்பொடு பழகேல்  – து3க்கு தெ3னாருக் சோட்3
79. பிழைபடச் சொல்லேல் - பூட ன்ஹீநா ஸங்கு3கொங்கோ3
80. பீடு பெற நில் - மர்யாத் வாடும் சால்
81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் – த3ய கெர்னருக் த4ர்லி ஜீவ்
82. பூமி திருத்தி உண் - க்ரிஷி கேர்
83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் – ம;ட்டானுக் ஸெங்கி3லே
84. பேதைமை அகற்று - அஞ்ஞான் ஜவட்3லே
85. பையலோடு இணங்கேல் – மூ;டான்3 ஸெங்கு3 நொக்கோ
86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் - ஆஸ்தீக் த4ர்லே
87. போர்த் தொழில் புரியேல் – ஜெ2கு3டோ3 நொக்கோ
88. மனம் தடுமாறேல் - மொன்னு பி3ராந்தி நொக்கோ
89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் - அன்னத்ரானுக் தா2ம் தொ3வுங்கோ3
90. மிகைபடச் சொல்லேல் – பு2க்3க3டி3 ஸங்கு3ங்கோ3
91. மீதூண் விரும்பேல் – க2தளேக3ன் ர்ஹோரொவுங்கோ3
92. முனைமுகத்து நில்லேல் - அந்யாவ் ரெச்சாம் ஜொவுங்கோ3
93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் – ஹடவாதீ3ன் மிள்நி நொக்கோ
94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் - ஏக பத்நீக் இச்சி
95. மேன்மக்கள் சொல் கேள்  – பண்டி3துன் வத்த ஐகி3
96. மை விழியார் மனை அகல் – பொ4த3ர் கே4ர் நொக்கோ
97. மொழிவது அற மொழி  - வத்தினி தர்மவாதி
98. மோகத்தை முனி  – காமாக்3னி சோட்
99. வல்லமை பேசேல் - சுய ஸ்துதி நொக்கோ
100. வாது முற்கூறேல் - கல்வி ஸொடு3ங்கோ3
101. வித்தை விரும்பு  – வித்3யா இச்சி
102. வீடு பெற நில்  - மோக்ஷம் சாதக3ம் கேர்
103. உத்தமனாய் இரு  – உத்தமன்கா3 ர்ராஹா
104. ஊருடன் கூடி வாழ்  - ஐக்யமதும் ஜீவ்
105. வெட்டெனப் பேசேல் - ஷுண்டிக வத்துங்கோ3
106. வேண்டி வினை செயேல் - அபராத் கெருங்கோ3
107. வைகறைத் துயில் எழு  - ஸோளுர் ஹுட்
108. ஒன்னாரைத் தேறேல் – து3வேஷி மில்லுங்கோ3
109. ஓரம் சொல்லேல் – ஹத்3து3 மதி3ஸ்போன் சங்கு3ங்கோ3

- ஔவையார்.
சௌராஷ்ட்ரா மொழிபெயர்ப்பு : தெஸ்வான் டி ஆர் பாஸ்கர்


1 comment: